Λίπασμα διαφυλλικού Σιδήρους σε EDTA μορφή

Chelan Fe

Γενική Περιγραφή

Το Chelan Fe αποτελεί μια πλούσια πηγή αφομοιώσιμου σιδήρου. Η ειδική μέθοδος παρασκευής του και ένας ισχυρός χηλικός παράγοντας (EDTA) εξασφαλίζουν την προστασία των ιόντων σιδήρου από πιθανή οξείδωση και αδρανοποίησή τους.

Το Chelan Fe είναι ένα εξειδικευμένο για διαφυλλική χρήση παρασκεύασμα χηλικού σιδήρου σε (ΕDTA) μορφή, κατάλληλο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη του σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες.
Η τροφοπενία σιδήρου, γνωστή και σαν χλώρωση εκδηλώνεται με κιτρίνισμα των φύλλων λόγω μειωμένης σύνθεσης χλωροφύλλης και οδηγεί στη μειωμένη βλάστηση και την χαμηλή απόδοση της καλλιέργειας.
Η μη έγκαιρη αντιμετώπισή της αυξάνει το πρόβλημα και οδηγεί τελικά στη νέκρωση των ιστών.


Η χλώρωση εμφανίζεται έντονα σε ασβεστούχα εδάφη με αλκαλικό pH, σε πολύ όξινα και σε ελαφρά, αμμώδη εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία.

To Chelan Fe δεν περιέχει ιόντα χλωρίου και νατρίου.

Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Σίδηρος (Fe) EDTA4,8
Εφαρμογή - Δοσολογία

Προληπτικά: 

1-1,5L/1000L νερό, σε 1-3 εφαρμογές.

Θεραπευτικά: 

1,5-3L/1000L, σε 2-3 εφαρμογές. 

1η εφαρμογή πριν την άνθηση, 

2η εφαρμογή μετά την πτώση των πετάλων, 

3η εφαρμογή 15-20 ημέρες μετά τη 2η.

Μεγάλες Καλλιέργειες: 

1-3L/10 στρέμματα, σε 1-3 εφαρμογές.

Περισσότερα Προϊόντα