Λίπασμα Φωσφονικού Ασβεστίου

F-Away Ca

Γενική Περιγραφή

Το F-Away Ca , είναι ένα λίπασμα φωσφόρου με Ασβέστιο , το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με διαφυλλικές εφαρμογές όσο και εφαρμογές στο έδαφος με τα συστήματα άρδευσης.
Εφαρμόζεται συμπληρωματικά στις βασικές λιπάνσεις με στόχο να καλύψει τις ανάγκες στα θρεπτικά συστατικά που περιέχει. Το ασβέστιο έχει πολλαπλό ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών καθώς είναι στοιχείο απαραίτητο στη διαίρεση των κυττάρων και την επιμήκυνσή τους, στο σχηματισμό και την ανάπτυξη των νέων ριζικών τριχιδίων, καθώς και στη δημιουργία συμπαγών κυτταρικών τοιχωμάτων.
Ειδικότερα, η παρουσία των φωσφορωδών ιόντων στο παρασκεύασμα ευνοεί την καλλίτερη κινητικότητα και αφομοίωση του ασβεστίου από τα φυτά με αποτέλεσμα την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού (μέγεθος, χρώμα, σταθερότητα και μετασυλλεκτική ικανότητα αποθήκευσης). Υψηλότερες αποδόσεις λόγω της αντιμετώπισης των πλέον συχνών ανωμαλιών που φυσιολογικά εμφανίζονται από την έλλειψη ασβεστίου ( “ξηρή κορυφή” στην τομάτα, πιπεριά και μποστανικά και “bitter pit” στα μήλα)

βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού (μέγεθος, χρώμα, σταθερότητα και μετασυλλεκτική ικανότητα αποθήκευσης)
Καλύτερη κινητικότητα και αφομοίωση του ασβεστίου
Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Φωσφόρος (P2O5)20
Ασβέστιο (CaO)5
Εφαρμογές - Δοσολογίας

Το F-away+ Ca εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης ανάγκης, ως συμπληρωματική λίπανση, σε όλες τις καλλιέργειες.

Γενική δοσολογία: Υδρολίπανση με 0,5-1L/στρέμμα ή διαφυλλικοί ψεκασμοί με 1,5-2L/1000L νερό

Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου εφαρμόζονται οι μικρότερες δοσολογίες.

Δενδρώδεις καλλιέργειες: 1η εφαρμογή στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης με 2L/1000L νερό και 2η εφαρμογή με την ίδια δοσολογία μετά την καρπόδεση ή υδρολιπάνσεις με 1L/στρέμμα.

Κηπευτικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 1,5-2L/1000L νερό πριν και μετά την άνθηση ή υδρολιπάνσεις με 0,5-1L/στρέμμα.

Καλλωπιστικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 1,5-2L/1000L νερό ή υδρολιπάνσεις με 0,5-1L/στρέμμα.

F-Away Zn

Λίπασμα Φωσφορώδους Ψευδαργύρου

F-Away Cu

Λίπασμα Φωσφορώδους χαλκού.

F-Away Ca

Λίπασμα Φωσφονικού Ασβεστίου