Λίπασμα Φωσφορώδους χαλκού.

F-Away Cu

Γενική Περιγραφή

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Tο F-away  Cu είναι υγρό λίπασμα αζώτου – φωσφόρου ενισχυμένο με χαλκό. Το άζωτο έχει σημαντική επίδραση στην κυτταρική διαίρεση και στην βλαστική ανάπτυξη, ενώ επιπλέον βοηθάει στην απορρόφηση των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων. Ο φώσφορος αποτελεί πηγή ενέργειας για τα φυτά με τη μορφή του ATP και συμβάλλει στην δημιουργία πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος, στην πρωιμότητα της παραγωγής και στον σχηματισμό των σπερμάτων των καρπών. Ο περιεχόμενος χαλκός βοηθάει στην σύνθεση της χλωροφύλλης και στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, καθώς και τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών, συντελώντας έτσι στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών (σάκχαρα, χρώμα, μέγεθος και μετασυλλεκτική αντοχή καρπού).
Εφαρμόζεται διαφυλλικά και από το έδαφος με τα συστήματα άρδευσης, ως συμπληρωματική της βασικής λίπανσης.

Composition
Ανάλυση %β/β
Άζωτο (N) Αμμωνιακό10
Φωσφόρος (P2O5)22
Χαλκός (Cu)4
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το F-away Cu είναι κατάλληλο για καλλιέργειες, απαιτητικές σε φώσφορο, άζωτο και χαλκό

Γενική δοσολογία: Υδρολίπανση με 0,5-1L/στρέμμα ή διαφυλλικοί ψεκασμοί με 1,5-2L/1000L νερό.
Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου εφαρμόζονται οι μικρότερες δοσολογίες.
Δενδρώδεις καλλιέργειες: 1η εφαρμογή στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης με 2L/1000L νερό νερό και 2η εφαρμογή με την ίδια δοσολογία μετά την καρπόδεση, ή υδρολιπάνσεις με 1L/στρέμμα.
Κηπευτικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 1,5-2L/1000L νερό πριν και μετά την άνθηση ή υδρολιπάνσεις με 0,5-1L/στρέμμα.
Καλλωπιστικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 1,5-2L/1000L νερό πριν και μετά την άνθηση ή υδρολιπάνσεις με 0,5-1L/στρέμμα.

LG Active

Yγρό λίπασμα Χαλκού, Ψευδαργύρου και Μαγγανίου.

Ion Cu

Λίπασμα ιοντικού χαλκού

Chelan Cu

Σκεύασμα πρωτεϊνικού χαλκού

Copper 12

Πυκνό λίπασμα Χαλκού

F-Away Zn

Λίπασμα Φωσφορώδους Ψευδαργύρου