Ειδικό παρασκεύασμα οξίνισης των εδαφών

Minor pH & Salt

Γενική Περιγαρφή

Το MINOR pΗ & Salt είναι ένα ειδικό λίπασμα που με την εξειδικευμένη του σύνθεση έχει σαν στόχο την μείωση του pΗ αλλά και την υποβοήθηση της έκπλυσης των αλάτων του εδάφους . Με την εφαρμογή του εξουδετερώνεται ένα μέρος των ανθρακικών ιόντων του εδάφους στην περιοχή της ριζόσφαιρας με αποτέλεσμα την ελάττωση του pH τουλάχιστον κατά μισή μονάδα. Η πτώση αυτή βέβαια δεν είναι μόνιμη αλλά απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής μια η δύο φορές στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ανάλογα με την ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους. Το MINOR pΗ & Salt επί πλέον, με την συμμετοχή πολυκαρβοξυλικών οξέων που περιέχει μπορεί και αποσπά από την δομή της αργίλου το νάτριο που έτσι εκπλένεται ευκολότερα με άμεσο επακόλουθο την μείωση της συνολικής αλατότητας του εδάφους. Γενικά με την εφαρμογή του MINOR pΗ & Salt εκτός από την μείωση του pΗ, και της αλατότητας, πετυχαίνουμε την συνολική βελτίωση των χαρακτηριστικών του εδάφους, όπως την αποφυγή δημιουργίας της κρούστας, την αποφυγή της συμπίεσης, τον καλύτερο αερισμό και την βελτίωση της I .Α. Κ.

Μείωση της αλατότητας των εδαφών
Συνολική βελτίωση των χαρακτηριστικών του εδάφους
Σύνθεση
Ανάλυση %β/β
Άζωτο (N) Ουρικό15
Εφαρμογές - Δοσολογία

Το MINOR pΗ & Salt δεν αναμειγνύεται με άλλα φάρμακα ή λιπάσματα,
και γενικά πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του και μόνο στο έδαφος.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΗ
4-5 λίτρα /στρέμμα που πρέπει να πέσουν στο έδαφος με αρκετή ποσότητα νερού, ώστε να γίνει καλή διαβροχή του εδάφους. Με το σύστημα άρδευσης σε συνολική ποσότητα 4-5 λίτρα το στρέμμα.
Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από έναν περίπου μήνα και με βάση τα αποτελέσματα μιας εργαστηριακής μέτρησης του pΗ και της αγωγιμότητας.